fotografia

Fotosun peu d'air...                                                                


S/W                                                                 


lucky, man!